Termeni și condiții de utilizare

Prin utilizarea serviciilor noastre sunteți de acord cu prezenții “Termeni și Condiții” ce definesc cadrul general de desfășurare a raporturilor comerciale dintre:

Prestator de servicii: Miradel Valley SRL, cu sediul social în județul Timiș, localitatea Șag, Strada V, Nr. 1A, România, website oficial www.valley-center.ro ( fără activitate la sediul social)

Punct de lucru: Timișoara, strada Arieș nr.19, camera 002, județul Timiș, România

Punct de lucru: Reșița, strada Petru Maior, nr.2, blocul 800, etaj III, cam. 333, județul Timiș, România

Cod Unic de Înregistrare: 30068539

Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului: J35/911/2012

Telefon: +40 722207524

traduceri@valley-center.ro

Clientul: orice persoană fizică, juridică sau entitate cu/fără personalitate juridică, care a achiziționat cel puțin un serviciu al Miradel Valley SRL.

Utilizarea site-ului www.valley-center.ro (accesul, cererea de ofertă, prelucrarea datelor cu caracter personal, etc.) implică garanția din partea Clientului că a împlinit vârsta de 18 ani, astfel încât beneficiază de drepturile legale pentru a valida o comandă de traducere sau de cursuri de limbi străine și că este de acord cu termenii și condițiile expuse în conținut. Astfel, Clientul beneficiază de toate drepturile și obligațiile contractuale, rezultate din raportul juridic generat de lansarea comenzii, respectiv confirmarea acesteia.

1. Termeni și definiții

În cadrul raporturilor comerciale, următorii termeni se vor interpreta după cum urmează:

Traducere – transpunerea unui text din limba sursă în limba țintă.

Traducere autorizată –  traducerea efectuată, semnată și ștampilată de un traducător autorizat de Ministerul Justiției al României.

Traducere specializată – traducerea efectuată de un specialist lingvistic, expert în domeniul de traducere, care nu poartă ștampila și semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiției din Romania

Traducere legalizată – o traducere autorizată la care se adaugă autentificarea semnăturii traducătorului de către un notar public.

Greșeala – traducerea din limba sursă în limba țintă într-o formă necorespunzătoare gramatical sau semantic, cu consecința prejudicierii sensului original.

Limba sursă – limba din care se face traducerea.

Limba țintă – limba în care se face traducerea.

Pagina standard – 1800 de caractere cu spații în limba sursă (se poate calcula utilizând opțiunea Word Count din Microsoft Word/Tools).

Text sursă – textul trimis de Client pentru traducere.

Oferta de preț – o estimare referitoare la costul și durata execuției traducerii, cu titlu informativ, efectuată pe documentul sursă și trimisă Clientului de un Manager de Proiect Miradel Valley SRL.

Taxa de urgență – Termenul „urgență” înseamnă realizarea și predarea unei traduceri în 3 – 24 ore de la recepția documentului sursă și confirmarea comenzii.  Miradel Valley SRL face traduceri cu urgență în limita capacitații sale de execuție. În acest caz se va aplica taxa de urgență de 50% în plus față de costul comenzii.

2. Solicitarea serviciilor

Solicitarea este comunicarea prin care Clientul transmite MIRADEL VALLEY SRL serviciile pe care le dorește prestate, constând în: traducerea documentelor menționate în comandă, cursuri de limbi străine pentru persoane juridice sau persoane fizice, servicii de interpretariat, alte servicii lingvistice.

Solicitarea poate fi făcută pe www.valley-center.ro prin completarea formularelor tipizate, în persoană la punctele de lucru ale Miradel Valley SRL, telefonic, prin email, etc.

În solicitare Clientul menționează detaliat condițiile dorite pentru prestarea serviciile (ex. pentru traduceri: limba sursă-limba țintă, termen de predare, regim normal/urgență, modul de ridicare al traducerilor, formatul de predare al traducerilor, pentru cursuri: limba străină, nivelul de limbă, modul de predare, numărul de ore de predare, orarul, etc.). Clientul anexează la solicitare documentele sursă. Clientul furnizează datele sale de identificare (nume, prenume, telefon, email, adresă, denumirea firmei, sediul firmei, CUI, nr. de ordine la Registrul Comerțului, cont bancar, banca, date de contact, reprezentant etc.). Clientul este responsabil pentru corectitudinea datelor furnizate.

Miradel Valley SRL își rezervă dreptul de a refuza unilateral și în mod întemeiat, onorarea anumitor solicitări dacă apreciază, pe baza unor împrejurări reale și obiective, că: furnizarea serviciilor comandate încalcă normele în vigoare, furnizarea serviciilor nu este oportună (spre exemplu, comanda este realizată de o persoană care a mai comandat anterior produse însă fie nu a onorat plata acestora, fie a onorat-o cu întârziere, fie a onorat-o parțial, în mod total nejustificat, etc.), sau dacă prin realizarea relației comerciale i s-ar aduce un prejudiciu, indiferent de natura lui. În oricare din aceste cazuri, Prestatorul de servicii nu este răspunzător pentru neonorarea solicitărilor iar Clientului / utilizatorului nu i se va percepe niciun cost. 

3. Comanda înregistrată

Comanda înregistrată– este o solicitare acceptată și confirmată atât de Miradel Valley SRL cât și de către client si care implică prestarea serviciului solicitat și plata acestuia. Comanda conține următoarele detalii obligatorii: datele de identificare ale solicitantului persoana fizică sau persoana juridică, data de primire a documentelor, data de predare a traducerilor, limbile de transfer, modul de primire/predare a documentelor, prețul, modalitatea de plată. Comanda conține documentele sursă. Toate comenzile sunt înregistrate de Miradel Valley SRL în Registrul unic de comenzi.

4. Prețul

Prețurile sunt afișate pe site la secțiunea Prețuri și în toate punctele de lucru ale Miradel Valley SRL. Prețurile nu includ TVA, compania Miradel Valley este neplătitoare de TVA.

Prețul unui serviciu este calculat de către un reprezentant al Miradel Valley la fiecare solicitare pornind de la prețurile unitare și luând în considerare cerințele specifice ale fiecărui client. O solicitare nu intră în lucru înainte de acceptarea de către Client a prețului ofertat. Pentru solicitările online prin intermediul formularelor www.valley-center.ro, plata online de către client a prețului ofertat reprezintă acceptarea prețului.

5. Promoțiile prezente online sunt valabile în limita disponibilității și în perioada indicată, în condițiile afișate. Promoțiile nu sunt cumulabile între ele și nu se pot aplica retroactiv comenzilor deja plasate și/sau procesate.

6. Modalități de plată

a. Plata în numerar la birourile de lucru ale Miradel Valley SRL

b. Plata cu cardul prin intermediul EuPlatesc in cazul traducerilor online ( respectiv cursurilor) solicitate prin intermediul formularelor pe www.valley-center.ro, pe baza ofertei de preț primită de Miradel Valley SRL.

c. plata cu OP pentru facturile emise de Miradel Valley SRL

Efectuarea plății de către Client reprezintă acceptul privind conformitatea serviciilor livrate.

Plățile se pot face în Ron sau în Euro.

7. Drepturile și obligațiile prestatorului de servicii

7.1 Traduceri

Miradel Valley SRL verifică documentul prezentat și notifică imediat Clientul dacă a găsit orice părți ilizibile sau a observat orice altă defecțiune formală sau tehnică. Prestatorul va solicita clientului cooperarea pentru reglarea oricăror defecte inițiale ale textului sursă.

Prestatorul are dreptul de a refuza efectuarea traducerii în cazul când înscrisul este ilizibil sau conține ștersături, corecturi, cuvinte tăiate, adăugiri ori alte particularități privind elemente esențiale ale înscrisului (lipsa semnături, ștampile, data etc.), dacă acestea nu sunt confirmate prin semnătură și sigiliul organului care a întocmit înscrisul sau, după caz, prin semnătura părților.

Miradel Valley se obligă să predea traducerile la termenul stabilit de comun acord ( data de predare).

Miradel Valley se obligă să depună toate eforturile și capacitatea de a efectua traducerile calitativ, fără greșeală, în termenii conveniți.

Predarea traducerilor de către MIRADEL VALLEY SRL se poate face în format electronic, în format fizic la birourile Valley Center sau trimitere la client prin Poștă sau Curier. Modul de predare al traducerilor precum și formatul ( pdf, word, hartie, electronic, etc) trebuie stabilit la înregistrarea unei comenzi.

Miradel Valley poate percepe o taxă suplimentară în cazul în care Clientul modifică textul sursă după confirmarea comenzii.

Taxa minimă a biroului pentru serviciile de traducere și editare este de 1 pagină per combinație lingvistică. Taxa minimă pentru cursuri este de 20 ore. Taxa minimă pentru interpretariat este de 1 oră.

Miradel Valley SRL își rezervă dreptul de a refuza o comandă în situația în care prin traducerea respectivă s-ar încălca dispoziții legale, regulile de conduită profesională și morală, sau dacă nivelul de dificultate, specializare sau prin cantitatea materialului, se depășește competența sau capacitatea sa.

Declinare de responsabilitate: Compania Miradel Valley SRL primește documentele sursă de la Client și nu este responsabilă pentru conținutul documentelor sursă, legalitatea acestora, drepturile de confidențialitate ale Clientului asupra documentelor sursă, dreptul de proprietate al Clientului asupra documentelor sursă. De asemenea nu este responsabilă pentru modul de utilizare al traducerilor de către Client sau orice consecințe rezultate din folosința traducerilor de către Client sau alte Părți.

7.2 Interpretariat

Serviciul de interpretariat se efectuează la solicitare. Comanda de interpretariat trebuie sa conțină elementele esențiale pentru prestarea serviciului: limba de interpretare, data și intervalul orar pentru care se solicită serviciul de interpretariat, domeniul de discuție, detaliile legate de evenimentul pentru care solicita acest serviciu, dacă este sau nu nevoie de aparatură specifică pentru interpretariat.

7.3 Cursuri de limbi străine și limba română

Miradel Valley SRL organizează cursuri de limbi străine sau limba română pentru străini, cu următoarele specificații:

Cursurile pot fi predate în clasă la punctele de lucru ale Valley Center, online sau la sediul clienților.

Cursurile sunt organizate în nivele de studiu conform cadrului European de referință pentru limbi, în 6 nivele ( A1, A2, B1 B2, C1, C2). Se predă o medie de 100 ore/nivel, cu particularități pentru fiecare limbă. Fiecare nivel este subîmpartit în module de studiu ( de exemplu A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, etc)

Cursurile se predau către grupuri de persoane sau individual (one-to-one)

Periodic MIRADEL VALLEY SRL anunță înscrieri sau organizarea unor cursuri. Aceste anunțuri conțin elementele cursului respectiv: limba străină, nivelul, modulul, numărul de ore, orarul, data de începere a cursului, perioada de predare, modul de predare, prețul/ora sau prețul/curs. Înscrierea la un curs presupune semnarea unui contract de curs și plata parțială sau totală, în avans, a cursului.

8. Drepturile și obligațiile Clientului

8.1 Servicii de traduceri

Clientul se obligă să pună la dispoziția Miradel Valley SRL documentele și/sau materialele în scopul traducerii lor. Clientul predă materialul spre traducere prin e-mail,  sau alte variante online, variantă tipărită, suport electronic (cheie usb, cd, …) curier sau personal. Clientul este responsabil pentru conținutului materialelor sursă și pentru modul de folosință al traducerilor recepționate de la Prestator.

Toate modificările și completările suferite de materialul sursă trebuie transmise către MIRADEL VALLEY SRL, cu indicarea modului în care aceste modificări sau completări se referă la materialul sursă trimis, înainte de intrarea în lucru a unei comenzi. Dacă modificările sau completările materialului sursă sunt semnificative se va elabora o nouă comandă.

Pentru comenzile înregistrate prin www.valley-center.ro, Clientul va primi pe email o ofertă de preț și un link de plată cu cardul prin procesatorul de plăți EuPlatesc sau o factura proformă care conține un link de plată cu cardul prin procesatorul de plăți EuPlatesc. Plata efectuată de Client pentru oferta primită pe email reprezintă acceptarea ofertei de către Client și conduce la înregistrarea unei comenzi noi și la prestarea serviciului.

Dacă nu se specifică altfel, toate facturile care sunt emise de Miradel Valley odată cu transmiterea traducerilor către Client trebuie plătite în termen de 5 zile de la emitere. Daca se emite o factură de avans, aceasta va fi plătită la data comenzii ferme iar diferența dintre factura finală va fi achitată în termen de 5 zi de la emitere. Clientul va plăti penalități de 0,5% pe zi de întârziere din valoarea serviciilor neachitate în termen. Penalitățile pot depăși valoarea serviciilor neachitate în termen.

În cazul în care Clientul observă greșeli în traducere acesta are dreptul a solicita corectarea greșelilor și refacerea traducerii, fără niciun alt cost. MIRADEL VALLEY SRL trebuie să corecteze traducerea și să o predea clientul în termen de 48 ore de la solicitare.

Clientul poate solicita corectura, în cazul existenței greșelilor, în termen de 14 zile de la recepția traducerii. Solicitarea de corectură care este făcută după termenul de 14 zile sau după ce clientul acceptă traducerea ca fiind corectă, nu va fi luată în considerare. Clientul trebuie să facă solicitarea de corectura în scris pe email, și să adauge în acest email textul sursă, textul tradus de Miradel Valley și scrisoarea de solicitare corectură care să evidențieze în mod concret greșeala de traducere.

Greșeala este traducerea din limba sursă în limba țintă într-o formă necorespunzătoare gramatical sau semantic, cu consecința prejudicierii sensului original. Miradel Valley SRL are dreptul de a analiza solicitarea de corectură a clientului, prin intermediul altui traducător autorizat, iar dacă în urma analizei se constată că nu există greșeli conform definiției, nu va da curs solicitării de corectură a clientului. În cazul traducerilor de dimensiuni mari ( peste 10 pagini) nu se presupune corectura întregului document ci numai a paginilor din traducere care conțin greșeala, așa cum este evidențiată în solicitarea scrisă de către Client.

8.2 Servicii de interpretariat

Clientul primește oferta de preț individualizată pentru fiecare solicitare. Deoarece acest serviciu necesită programarea timpului unor interpreți autorizați, serviciile de interpretariat se plătesc 70 % în avans și 30 % la data executării serviciului.

8.3 Cursuri de limbi străine și limba română

Detaliile fiecărui curs: limba străină predată, nivelul, modulul, numărul de ore, modul de predare, locul de predare, curs în grup /curs individual, etc sunt prezentate clienților pe www.valley-center.ro sau la punctele de lucru ale Valley Center. Clientul se poate înscrie la un curs și va primi contractul de curs și factura de plată. Contractul de curs conține toate detaliile și trebuie semnat de ambele părți pentru a intra în vigoare.

9. Datele dumneavoastră

Consultați Politica de confidențialitate.

10. Garanție, reclamații

Toate produsele comercializate pe site, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale. Ne puteți contacta pentru orice informație sau reclamație prin intermediul formularului de pe site sau direct prin email la: traduceri@valley-center.ro în termen de 14 zile de la recepția serviciului.

11. Conținutul. Drepturile de autor

Pozele și descrierile serviciilor de pe site sunt exemplificative, însă pot apărea unele discordanțe.

Întregul conținut al site-ului www.valley-center.ro (texte, imagini, video, cod etc.) sunt proprietatea SC MIRADEL VALLEY SRL și sunt protejate prin Legea drepturilor de autor și prin alte legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Încercările de a le prelua, prin orice mijloace, sunt ilegale și, în măsura în care vor fi sesizate, vor fi deferite justiției române.

Ultima actualizare: 30.01.2023